Adatkezelési nyilatkozat

1. Az adatkezelés célja

Az Alkimia Kft. az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az ajánlatkérések teljesítése, kapcsolattartás, - adott esetben - a számlázás lehetővé tétele, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja és kezeli. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, valamint a honlap technikai fejlesztése.

Az Alkimia Kft. a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a honlap használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ügyfél kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a honlap használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

Az Alkimia Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Ügyfél önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó Ügyfél felel, aki e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Ügyfelet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

3. Hírlevél küldés

A honlapon lehetőség van hírlevélre történő feliratkozásra. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. §-a rögzíti értelmében hírlevél kizárólag az Ügyfél előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásával küldhető.

Az Ügyfél bármikor, korlátozás nélkül leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre történő kattintással vagy az Alkimia Kft. részére küldött törlési kérelemmel (e-mailben vagy postai úton).

4. Ügyfél jogai, tájékoztatáshoz való jog

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Alkimia Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, valamint lehetősége van az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, illetve észrevételével az Alkimia Kft. munkatársához fordulni az alkimia@alkimia.hu e-mail címre küldött üzenettel. A benyújtott kérelemre az Alkimia Kft. 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.